Klachtenmelding en Vertrouwenspersoon

Elke school is verplicht een klachtenprocedure te hebben. Daar hoort een klachtencommissie bij en iedere school heeft intern een contactpersoon.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Er kan onvrede zijn over de omgang met uw kind, organisatorische klachten maar ook geweld, pesten of ongewenste intimiteiten. Hoe daar mee om te gaan is wettelijk geregeld. Hoe iedere school dit precies invult is wel anders.

Vanzelfsprekend lossen we met elkaar een klacht bij voorkeur op in een goed gesprek op school met de leerkracht of direct betrokkene. Bij onvoldoende resultaat volgt er overleg met directie (soms wordt deze stap overgeslagen). Een volgende stap is overleg met de vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat inschakeling van de externe vertrouwenspersoon.

De (interne) contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. Voor onze school zijn de interne contactpersonen: Shanien de Wit en Inger de Vries.

Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.
Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. Zij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

GGD Hollands Noorden
T.a.v.: Externe vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
Antwoordnummer 528
Tel.: 088 - 01 00 550 (maandag t/m vrijdag)
Ellen Labree of Inez Ursem